01/283-26-42

info (at) juting.com

HIŠA JUTING d.o.o.
Ižanska cesta 284
1111 LjubljanaFinanciranje

V Hiši JUTING, našim strankam pomagamo do najugodnejših stanovanjskih kreditov, sodelujemo z vsemi slovenskimi bankami.

V spodnjih tabelah so prikazani informativni izračuni za odplačevanje kredita vašega novega doma.

*Stroški navedenih pomožnih storitev niso vključeni v efektivno obrestno mero, saj so stroški vodenja TRR,odobritve limita ter MasterCard kartice odvisni od vrste transakcijskega računa, strošek življenjskega zavarovanjapa od datuma rojstva kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za najemkredita, zavrne odobritev kredita.

Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita in je spremenljiva.

Spremenljiva obrestna mera je vezana na referenčno obrestno mero 6 mesečni EURIBOR, ki se ji prišteje fiksnipribitek. Pogodbena obrestna mera se spreminja dvakrat letno na dan 01.01. in 01.07. ne glede na datumsklenitve pogodbe, pri čemer se upošteva vrednost 6 mesečnega EURIBOR-ja, ki je veljaven na dan 30.06. oz.31.12. Vrednost 6 mesečnega Euriborja znaša 0,0000 % (september 2016).

Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo.Obračunajo se po enaki obrestni meri kot velja za kredit.

Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna zupoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnihobveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih.
Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Pogoji za odobritev kredita in povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan izdelave tega informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank banke d.d.. Tarifa nadomestil je potrošniku na voljo v poslovnih prostorih banke in na spletni strani banke www.sberbank.si. Pri izračunu kredita za komitenta banke se upošteva, da je stranka imetnik vsaj enega transakcijskega računa na katerega prejema redne prilive iz naslova iz naslova osebnega dohodka, za čas trajanja kreditne pogodbe. Strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste transakcijskega računa.
Informativni Izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010). V skladu s priporočili Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije o načinu obračunavanja obresti za posle s prebivalstvom smo pri predračunavanju anuitet uporabili linearen izračun obresti ob predpostavki štetja dni in sicer 30 dni za mesec in 360 za leto (načelo 30,360). Sberbank banka d.d. za sklenjene kreditne posle pri obračunu obresti upošteva načelo K/360, kar pomeni, da upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto. Krediti z uporabljenim načinom štetja časa, ob nespremenjenih drugih pogojih posla, so dražji kot krediti pri katerih se uporablja način štetja z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365, 366). Za obračun obresti šteje prvi dan obračunskega obdobja zadnji dan pa ne.
Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimistoritvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb,sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije zazavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom.
Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškovkredita.